Контакти

проф. д. ик. н. Невяна Кръстева - nevianak@hotmail.com

E-mail-ите на всички асистенти са:

гл. ас. Мария Иванова - mariaiv@feb.uni-sofia.bg
гл. ас. Ирена Младенова - irenaml@feb.uni-sofia.bg
хон. ас. Алексей Потебня - aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg
хон. ас. Натанаил Стефанов - natanail.stefanov@gmail.com
хон. ас. Мирена Тодорова - mhtodorova@gmail.com
хон. ас. Деница Чолакова - denitsa_cholakova@mccann.bg
хон. ас Михаил Ковачев - misho_kov@abv.bg
хон. ас. Ива Петрова - iva.petrova@3badvisory.com

Всякакви въпроси, коментари и предложения можете да изпращате на e-mail адрес:

peshos@smarketing.org