Лекции

Лекции по Международен маркетинг

 1. Global marketing in the firm
 2. Initiation of internationalization
 3. Internationalization theories
 4. Development of the firm's international competitiveness
 5. Global marketing research
 6. The political and economic environment
 7. The sociocultural environment
 8. The international market selection process
 9. Some approaches to the choice of entry mode
 10. Export modes
 11. Intermediate entry modes
 12. Hierarchical modes
 13. International sourcing decisions and the role of the sub-supplier
 14. Product decisions
 15. Pricing decisions and terms of doing business
 16. Distribution decisions
 17. Communication decisions (promotion strategies)
 18. Cross-cultural sales negotiations
 19. Organization and control of the global marketing programme

Лекции по Маркетинг 2013

 1. Същност на маркетинга. Маркетингова концепция и маркетингов микс
 2. Маркетингова обкръжаваща среда. Маркетингови проучвания
 3. Стратегически маркетинг
 4. Процесът на иновации
 5. Маркетингова продуктова (стокова) политика
 6. Потребителско поведение и програми за лоялност
 7. Сегментиране на пазара
 8. Избор на целеви сегмент (таргетиране) и позициониране на пазара
 9. Маркетингова пласментна (дистрибуционна) политика
 10. Маркетингова ценова политика
 11. Маркетингова комуникационна политика. Комуникационен микс. Интегрирани маркетингови комуникации
 12. Реклама
 13. Връзки с обществеността
 14. Лични продажби
 15. Стимулиране на продажбите

Лекции по Стратегически маркетинг 2013

 1. Същност, елементи и характеристика на маркетинговата обкръжаваща среда на фирмата
 2. Влияние на факторите на маркетинговата обкръжаваща среда върху организацията на дейността на фирмите
 3. Стратегическата роля на маркетинга
 4. Елементи на корпоративните бизнес стратегии
 5. Бизнес стратегии и техните маркетингови въплъщения
 6. Пазарна сегментация и целеви пазари
 7. Позициониране на пазара
 8. Маркетингови стратегии и криви на жизнения цикъл на продукта
 9. Маркетингови стратегии за навлизане на нови пазари
 10. Маркетингови стратегии за разрастващи се пазари (пазари в растеж)
 11. Маркетингови стратегии за зрели пазари
 12. Маркетингови стратегии за спадащи пазари
 13. Общ поглед върху стратегическия план
 14. Международни маркетингови стратегии
 15. Същност на маркетинговия одит и значението му за маркетинга на фирмата

Лекции по Мърчъндайзинг 2013

 1. Мърчъндайзинг – същност и видове
 2. Рекламно-визуални решения: въздействие на ароматите върху клиентите. Външна реклама. Реклама на мястото на продажба- рекламен реквизит, име, лого
 3. Материали и допълнения в интериорния дизайн на мястото на продажба и мърчъндайзинга
 4. Поставки, лавици, дисплеи в интериорния мърчъндайзинг. Осветление
 5. Външен дизайн на магазин
 6. Интериорен дизайн на магазин
 7. Значение на опаковките и опаковъчните материали за интериорния мърчъндайзинг. Цели, групиране, недостатъци
 8. Анализ на вътрешния дизайн като част от маркетинговия план на фирмата
 9. Дизайн на магазини за модна конфекция
 10. Мърчъндайзинг на магазини за домашни потреби
 11. Мърчъндайзинг на аптека
 12. Мърчъндайзинг на магазин при бензиностанция и магазин за безалкохолни напитки
 13. Човекът като фактор в мърчъндайзинга
 14. Мърчъндайзингът като професия
 15. Визуален мърчънзайзинг във виртуален магазин. Проект за приложение на qr код във виртуален магазин

Лекции по Управление на продажбите

 1. Маркетингова стратегия и процесът на продажбите
 2. Лични продажби
 3. Прогнозиране на продажбите
 4. Процес и етапи на вземане на решение за покупка
 5. Стимулиране на продажбите и потребителите
 6. Ролята на културните фактори в продажбения процес
 7. Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата при продажбите
 8. Продажбени тактики – новости и тенденции